Hydranty - prodej a revize

Hydranty

V souvislosti s požárnímy hydranty nabízíme následující služby:

 • Prodej hydrantů včetně instalace. Zajišťujeme dodávku hydrantů včetně příslušenství společně s jejich instalací do objektů.
 • Revize hydrantů včetně případných oprav. Provádíme pravidelné kontroly požárních hydrantů, předkládáme zákazníkům doporučení na případné odstranění zjištěných závad a nedostatků a po prokonzultování je odstraňujeme.
 • Tlakové zkoušky požárních hadic. Provádíme tlakové kontroly hadic s následnou opravou či výměnou.

Jak své služby provádíme

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

Rozmístění hydrantů a jejich vzájemné vzdálenosti musí odpovídat ČSN 73 0873, ČSN 730761, ČSN 736620 a ČSN 736622

Požární vodovody - obecný popis

Jsou hasicí zařízení pro provedení požárního zásahu při vzniku požáru za použití vody. Dle současné legislativy se jedná o vyhrazený druh věcného prostředku požární ochrany. Jsou nepřenosná a tvoří nedílnou součást daného objektu.

Rozdělení podle druhů
 1. 1. Vnější požární vodovod - zabezpečuje dodávku minimálního množství vody pro požární účely pro daný objekt, budovu nebo technologické pracoviště.
  1. a) podzemní hydrant - jedná se o výtok požárního vodovodu umístěný pod úrovní terénu krytý příslušným poklopem a vybavený příslušnou výbavou. Výtok umožňuje nasazení hydrantového nástavce pro napojení dvou požárních hadic 75 B
  2. b) nadzemní hydrant - jedná se o výtok požárního vodovodu umožňující přímo napojení dvou požárních hadic 75 B
 2. 2. Vnitřní požární vodovod - zabezpečuje dodávku minimálního množství požární vody zpravidla pro jeden požární úsek v objektu, budově nebo technologického pracoviště.
  1. a) hydrantový systém 25 D (zpravidla napojený na potrubí DN 25) - jedná se o výtok požárního vodovodu ukončený ventilem, tvarově stálou hadicí a proudnicí na zařízení umožňující uložení hadice navinutím na otočný buben s přívodem požární vody středem. Proudnice má tři polohy - zavřeno, plný proud a zkrápění. Příslušná ČSN umožňuje dvě délky používaných hadic - 20 m nebo 30 m hadice, přičemž dále počítá s dostřikem do 10 m.
  2. b) hydrantový systém 52 C (zpravidla napojený na potrubí DN 52) - jedná se o výtok požárního vodovodu ukončený ventilem, požární hadicí a proudnicí. Proudnice má tři polohy - zavřeno, plný proud a zkrápění. Příslušná ČSN umožňuje maximální délku používaných hadic - 20 m, přičemž dále počítá s dostřikem do 10 m.
 
COPYRIGHT 2006 - eVisions w3cxhtml 1.0 Access.:508