Jak provádíme revize hasicích přístrojů

Jak provádíme revize hasicích přístrojů?

Rádi bychom Vás seznámili s postupy, které při své práci používáme. Naším cílem je totiž maximální spokojenost a informovanost zákazníka o všem, co od nás kupují. Které úkony Co všechno od nás tedy můžete při revizi Vašich hasicích přístrojů očekávat:


A) Revize hasicího přístroje pod stálým tlakem

1) Vizuální prohlídka hasicího přístroje

 • Kontrola umístění hasicího přístroje, které musí splňovat řadu požadavků
 • Kontrola stavu povrchové úpravy a projevů koroze
 • Kontrola a zapsání výrobního čísla včetně roku výroby
 • Hasicí přístroj vodní, práškový a pěnový je nutné vyřadit po 20 letech od data výroby
 • Hasicí přístroj s náplní CO2 (sněhový) je nutné vyřadit po 40 letech od data výroby

2) Kontrola tlaku (kontrolním manometrem)

 • U některých typů hasicích přístrojů kontrolujeme funkčnost vestavěného indikátoru tlaku
 • ???
 • Kontrolujeme a vyměňujeme těsnící kroužky

3) Kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou tryskou

 • Vizuální prohlídka hadice se zaměřením na praskliny, vyboulení eventuálně poškození závitu, vyčištění a namazání všech závitových spojů

Montáž hasicího přístroje po provedené kontrole

 • Montáž výstřikové hadice
 • Montáž manometru nebo zátky (dle typu hasicího přístroje)
 • Zakapání všech závitových spojů plombovací barvou. Tento úkon se provádí pro zjištění neoprávněné manipulace s hasicím přístrojem
 • Očištění nádoby přístroje

4) Zaplombování pojistky spouště

Plomba musí být opatřena rokem provedení kontroly na straně jedné, a na straně druhé číslem pracovníka-kontrolora

 • Nalepení kontrolního štítku s datem provedené a datem příští kontroly hasicího přístroje. Na štítku jsou uvedeny údaje, podle nichž lze identifikovat jak naší firmu tak i kontrolora, který hasicí přístroj kontroloval
 • Sepsání dokladu o kontrole provozuschopnosti hasicího přístroje. Doklad obsahuje naši identifikaci, typové označení, výrobní číslo nádob hasicího přístroje, výsledek kontroly a ostatní náležitosti požadované prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb.

Upozornění: Při jakémkoliv poškození některého z dílů je nutné jej nahradit pouze originálním schváleným komponentem. Není možno používat jakékoliv náhražky - hrozí vysoké nebezpečí úrazu.

B) Revize has. přístroje s tlakovou patronou

1) Vizuální prohlídka hasicího přístroje

 • Kontrola umístění hasicího přístroje, které musí splňovat řadu požadavků
 • Kontrola stavu povrchové úpravy a projevů koroze
 • Kontrola a zapsání výrobního čísla včetně roku výroby
 • Hasicí přístroj vodní, práškový a pěnový je nutné vyřadit po 20 letech od data výroby
 • Demonžáž nárazníkové armatury a hadice s pistolí

2) Kontrola tlakové patrony

 • Kontrola obsahu patrony převážením jejího obsahu, kontrola, případně výměna těsnění a vyznačení data kontroly popisem měsíce a roku na patronu
 • Kontrola stavu nárazníkové armatury a uzavírací membrány
 • Vyčištění a namazání všech závitových spojů
 • Kontrola množství hasiva

3) Kontrola stavu a průchodnosti stoupací trubice

 • Kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou pistolí, kontrola uzavírací funkce pistole, vizuální prohlídka hadice se zaměřením na praskliny, vyboulení, eventuelně poškození závitů, vyčištění a namazání všech závitových spojů

4) Zakapání všech závitových spojů plombovací barvou

 • Zaplombování pojistky nárazníkové armatury předepsaným způsobem, plomba je být opatřena rokem provedení kontroly na straně jedné, a na straně durhé číslem pracovníka-kontrolora
 • Nalepení kontrolního štítku s datem provedené a datem příští kontroly hasicího přístroje. Na štítku jsou uvedeny údaje, podle nichž lze identifikovat jak naší firmu tak i kontrolora, který hasicí přístroj kontroloval
 • Sepsání dokladu o kontrole provozuschopnosti hasicího přístroje. Doklad obsahuje naši identifikaci, typové označení, výrobní číslo nádob hasicího přístroje, výsledek kontroly a ostatní náležitosti požadované prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb.

Upozornění: Při jakémkoliv poškození některého z dílů je nutné jej nahradit pouze originálním schváleným komponentem. Není možno používat jakékoliv náhražky - hrozí vysoké nebezpečí úrazu.

 
COPYRIGHT 2006 - eVisions w3cxhtml 1.0 Access.:508