Kolik hasicích přístrojů

Kolik hasicích přístrojů musí být v objektů?

Vyhláška MV ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen : vyhláška o PP), která v § 2 stanovuje :

(1) Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen : podnikající fyzické osoby) věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby, nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu nebo je stanoveno v jiném právním předpisu. (2) Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními stanovené podle odstavce 1 může být rozšířeno (např. na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo stanovení podmínek požární bezpečnosti).

Jinými slovy se zde tedy říká, že:

  1. a) Hasicí přístroje všech typů patří mezi věcné prostředky požární ochrany (§ 2 odst. 3 vyhlášky o PP) a jejich počet je určen schválenou stavební dokumentací, což vlastně znamená, že se vše řídí výpočtem podle požárního zatížení v závislosti na ustanovení příslušných norem.
  2. b) Počet přístrojů může být navýšen schváleným posouzením požárního nebezpečí (kdo a jak vypracovává a schvaluje určuje zákon o PO).

Situace, kdy nelze ustanovení § 2 odst. 1a2 uplatnit, řeší následující odstavec :

(5) V prostorách a zařízeních právnických osob a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními podle odstavce 1 nebo 2, popřípadě nelze-li toto prokázat, se zabezpečují a instalují alespoň
  1. a) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností nejméně 13 A (pro požáry látek v tuhém stavu, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím), nebo (poznámka : Předcházející vyhláška nepracovala s hodnotou hasicí schopnosti, ale taxativně stanovovala druhy přístrojů ve vztahu k půdorysné ploše podlaží, která byla 400 m2. Dále je třeba zdůraznit, že se jedná půdorysnou plochu podlaží objektu. Proto bytový dům s osmi podlažími plochy sto metrů čtverečních v každém z nich musí být vybaven minimálně osmi přístroji - pro každé podlaží jedním.)
  2. b) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje s celkovou hasicí schopností nejméně 70 B (pro požáry hořlavých kapalin nebo hořlavých látek přecházejících do kapalného stavu), nebo
  3. c) pokud nejsou na typových štítcích hasicích přístrojů uvedeny hodnoty jejich hasicí schopnosti, jeden přenosný hasicí přístroj na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu, přičemž jmenovité množství náplně hasicího přístroje musí odpovídat nejméně některé z těchto hodnot: 9 litrů vody, 6 litrů vodního roztoku pěnidla, 6 kg halonu nebo jiného ekvivalentního hasiva, 6 kg hasicího prášku nebo 5 kg oxidu uhličitého (CO2). (poznámka : Povinnost značit na přístroj jeho hasicí schopnost je nová a v oběhu jsou a ještě dlouho budou přístroje, které takový údaj na štítku nemají.)
(6) V případech, kdy počet přenosných hasicích přístrojů odpovídá požadavkům podle odstavce 5, ale hasicí přístroje nejsou dostupné pro celou posuzovanou plochu (např. stavební rozdělení prostoru na více dispozičně nepropojených místností) nebo nelze použít pouze jeden druh hasiva, instaluje se nejméně jeden přenosný hasicí přístroj pro každý takto oddělený prostor nebo nejméně jeden přenosný hasicí přístroj s potřebným druhem hasiva.
zdroj: http://www.hasici.cz
 
COPYRIGHT 2006 - eVisions w3cxhtml 1.0 Access.:508